Opitz Headerbild
Digital Product Journey – Najlepsze produkty na przyszłość
Z nami podejmujesz właściwą decyzję na każdym etapie tworzenia cyfrowego produktu!

#Digital Product Journey

Co rozumiemy pod pojęciem Digital Product Journey?

Cyfrowe produkty mają konkretne przeznaczenie i mają służyć do konkretnego celu w danej organizacji. Są więc projektowane i tworzone właśnie z ukierunkowaniem na ten cel, a następnie akceptowane przez użytkowników. Z naszego doświadczenia wynika, że przeznaczenie i cel cyfrowych produktów można niekiedy uzupełnić, ich istota sama w sobie jest jednak najczęściej stabilna. To, co ulega znacznym zmianom z biegiem czasu, to środowisko produktów. Oznacza to, że produkty ulegają istotnym zmianom w trakcie ich życia w celu dostosowania się do nowych warunków ramowych. Żywotność cyfrowego produktu nie przebiega liniowo, np. w oparciu o etapy koncepcji, tworzenia, utrzymania i utylizacji. Przebiega ono cyklicznie w fazach, które mogą się wielokrotnie powtarzać. Dlatego skuteczne i dobre produkty stale dopasowują się do nowego środowiska.

Aby w dłuższej perspektywie z sukcesem towarzyszyć cyklicznemu procesowi tworzenia produktu cyfrowego, opracowaliśmy Digital Product Journey. Digital Product Journey dzięki odpowiednim metodom sprawia, że cyfrowy produkt we wszystkich fazach swojego życia wpasowuje się w swój cyfrowy ekosystem – i służy przy tym Business-Case danej organizacji oraz uwzględnia wszystkie wymagania rynkowe. Digital Product Journey w każdym momencie koncentruje się więc na celu podróży, w którym podąża dana aplikacja i dostosowuje produkt do jego otoczenia, tak aby cel aplikacji pozostawał w centrum uwagi.

Digital Product Journey prowadzi do zmiany paradygmatu. Nie mówimy już o projektach, które w danym czasie prowadzimy do konkretnych celów, które w pewnym momencie niezmiennie zostały przez kogoś określone. Postrzegamy i towarzyszymy produktom na każdym etapie ich życia, tak aby zawsze spełniały aktualne wymagania naszych klientów. Your time. Your budget. Your purpose.

Janusz Jarzabkowski

Prezes Zarządu

Kontakt

Cztery wymiary Digital Product Journey

Na Digital Product Journey produktu IT mają wpływ różne czynniki środowiskowe: klasyczne problematyczne obszary w IT. Środowisko to ma różne wymiary, na które zorientowany jest Digital Product Journey: potrzeby biznesowe i IT tworzą jedną oś, dynamika w interakcji ze strategiami tworzy drugą oś. Bierzemy pod uwagę wszystkie wymiary, aby zapewnić pomyślną realizację. Dzięki temu holistycznemu sposobowi spostrzegania i podejściu tworzymy środowisko, w którym produkty mogą osiągnąć wysoki stopień elastyczności. Tę zdolność przemiany nazywamy Changeabillity. Aktualnie jest to podstawowy wymóg skutecznego zarządzania produktem.

Business Needs
Wymagania co do produktów cyfrowych, Business Needs, są różnorodne. Tu wkracza Digital Product Journey, który podczas analizy wymagań pozwala uzyskać perspektywę 360 stopni. Ze względu na nasz zorientowany na użytkownika sposób działania, na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby użytkowników, klientów i partnerów biznesowych. Ponadto uwzględniamy wymagania mające na celu optymalizację procesów i Business Innovation. Efektem tak szerokiego spojrzenia są zmiany, które wspieramy, przyjmujemy i tworzymy.
Strategy
Strategiczne cele i oczekiwania mają wpływ na Digital Product Journey. Strategie firmowe i strategie digitalizacji łączą się ze sobą w coraz większym stopniu. Warunki te nie są stanowią żadnej przeszkody dla dobrej strategii produktowej, lecz są jej ważną podstawą, umożliwiającą dostosowanie z sukcesem produktu do strategii danej organizacji.
Momentum of Digitalization
Digitalizajemy to, co można zdigitalizować. Automatyzujemy to, co można zautomatyzować. Łączymy to, co można połączyć. To właśnie jest digitalizacja. To ona zmienia organizacje, zmienia tworzenie łańcucha wartości i wywiera pozytywną presję na wszystkie przedsiębiorstwa. Digitalizacja daje także szanse na nowe pomysły, lepsze procesy, nowe modele biznesowe. Te szanse i ryzyka wytwarzają pęd, który uniemożliwia zignorowanie procesu digitalizacji. Ten pęd implementujemy w Digital Product Journey i przekładamy go na strategię produktową.
IT Portfolio, Architecture & Governance
Digital Product Journey prawie nigdy nie rozpoczyna się w pustej przestrzeni. Przez dziesiątki lat powstawały moduły, a także zostały wypracowane procesy związane z istniejącymi systemami. Stworzono również zasady tworzenia architektury. Parametry te mają ogromny wpływ na dalszy rozwój i tworzenie nowych produktów i dlatego też są w całości uwzględniane w Digital Product Journey.

Vision & Innovation

Nasze rozwiązania od samego początku opierają się na jasno wypracowanej wizji produktu. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla kreowania doskonałych MVP (Minimum Viable Product), lecz przede wszystkim dla stworzenia bazy, która pozwoli w istniejącym ekosystemie IT doprowadzić produkt do aplikacji Enterprise. Dlatego też w naszym portfelu nie znajdziesz projektów tworzonych „na szybko”, w przypadku których nikt nie wie, kto później zorganizuje serwis produktu i odnajdzie jego korzyść biznesową.

Dowiedz się więcej

Development & Growth

Make MVPs great – mniej więcej tak można by określić proces, w którym z jądra komórkowego nowego produktu sukcesywnie tworzymy dużą aplikację Enterprise lub systemy analityczne. Naszą przewagą jest właśnie to, że nie tylko kierujemy się strategią elastycznego zarządzania projektami, ale posiadamy również najwyższą wydajność począwszy od Software Craftmanship do skalowania zespołów.

Dowiedz się więcej

Maturity & Value

Dzięki różnorodnym funkcjom oraz szerokim kręgom użytkowników aplikacje Enterprise i systemy analityczne tworzą prawdziwą wartość biznesową. Muszą one być jednak dynamiczne i elastyczne, aby nie wyhamować biznesu w zbyt dużym stopniu – tylko tak mogą stać się prawdziwymi Systems of Differentiation, a więc systemami, które wyróżnią Cię wśród konkurencji.

Dowiedz się więcej

Operation & Transformation

Kluczowe systemy sprawiają, że biznes jest lepszy. A to właśnie my sprawiamy, że kluczowe systemy są lepsze. Dzięki naszej różnorodnej ofercie usług rozszerzymy lub zmodernizujmy Twoje kluczowe aplikacje i systemy analityczne. Możesz też od razu przekazać je w nasze ręce – przejmiemy wtedy również solution desk i support.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami


Zweispaltig
*Pole obowiązkowe